Khái niệm, vai trò, mục đích và các phương pháp định giá doanh nghiệp

định giá doanh nghiệp

Cùng với sự phát triển không ngừng của thị thường tài chính, thị trường chứng khoán, việc định giá doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Định giá doanh nghiệp mang cái nhìn tổng quát về giá trị của doanh nghiệp, giúp cho các đối tượng liên quan để đưa ra những quyết định đúng đắn.

Định giá doanh nghiệp 

Để hiểu hơn về định giá doanh nghiệp cùng đi sâu vào tìm hiểu khái niệm, vai trò, mục đích và các phương pháp định giá doanh nghiệp

Cách định giá doanh nghiệp

Khái niệm giá trị doanh nghiệp

Giá trị của một doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của tất cả các khoản thu nhập mà doanh nghiệp mang lại cho các nhà đầu tư trong quá trình hoạt động kinh doanh

Giá trị doanh nghiệp không chỉ đơn thuần là giá trị vốn chủ sở hữu của một doanh nghiệp mà là tổng giá trị của tất cả các tài sản sử dụng trong quá trình hoạt đọng kinh doanh của doanh nghiệp đó nhằm mang lại lợi ích cho các chủ sở hữu và các nhà cung cấp tín dụng

Như vậy, giá trị vốn chủ sở hữu chỉ là một phần của giá trị doanh nghiệp

Giá trị VCSH = Giá trị DN – Giá trị nợ phải trả

Giá trị mà một doanh nghiệp có thể mang lại cho các nhà đầu tư có thể xem xét trên hai góc độ: giá trị thanh lý và giá trị hoạt động liên tục

Giá trị thanh lý của một doanh nghiệp là số tiền tạo ra khi doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng và bán tất cả các tài sản của nó, còn giá trị hoạt động liên tục là giá trị hiện tại của dòng tiền tạo ra trong tương lai từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Vai trò của việc định giá doanh nghiệp

Đối với các cơ quan quản lý nhà nước: Có thể nắm được tình hình hoạt động kinh doanh và giá trị của một doanh nghiệp để có thể đưa ra những chính sách phù cụ thể đối với từng doanh nghiệp như: Việc thu thuế thu nhập doanh nghiệp, các loại thuế cần nộp khác

Đối với doanh nghiệp: Việc định giá doanh nghiệp giúp người điều hành có được những giải pháp cải tiến việc quản lý cần thiết nhằm cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp

Định giá doanh nghiệp là cơ sở để giải quyết và xử lý những trường hợp xảy ra tranh chấp nảy sinh giữa các cổ đông của doanh nghiệp khi phân chi cổ tức, vấn đề góp vốn hay việc vi phạm hợp đồng…

Định giá doanh nghiệp là cơ sở để cho các cá nhân và tổ chức hay những đối tượng đầu tư đưa ra những quyết định mua bán, chuyển nhượng các loại chứng khoán do DN phát hành, cơ sở để việc chia tách, sáp nhập, chia tách,… doanh nghiệp

Mục đích của định giá doanh nghiệp

Xét trên một góc độ nào đó, tất cả các quyết định kinh doanh đều liên quan đến việc xác định giá trị doanh nghiệp (định giá DN)

Đối với nội bộ doanh nghiệp, khi tiến hành lập dự toán ngân sách cần xem xét những ảnh hưởng của các dự án cụ thể tới giá trị doanh nghiệp, hoặc khi lập các kế hoạch chiến lược cần xem xét giá trị doanh nghiêệp sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi các kế hoạch hoạt động đó

Đối với bên ngoài doanh nghiệp, các nhà đầu tư cần phải định giá doanh nghiệp để làm cơ sở cho các quyết định kinh doanh của họ. Với các thông tin về định giá doanh nghiệp các nhà đầu tư có thể biết được giá thị trường của các cổ phiếu cao hơn hay thấp hơn so với giá trị thực của nó, để từ đó có các quyết định mua – bán có phiếu đúng đắn

Việc định giá cũng vô cùng quan cần thiết trong quá trình thực hiện cổ phần hóa, sáp nhập hay giải thể doanh nghiệp.

Tất cả các doanh nghiệp này cũng như các đối tượng có liên quan đều phải tiến hành định giá doanh nghiệp trước khi thực thi các quyết định cổ phần hóa, sáp nhập hay giải thể

Ngay cả đối với nhà cung cấp tín dụng có thể không quan tâm một cách rõ ràng tới giá trị doanh nghiệp, nhưng ít nhất họ cũng phải ngầm quan tâm tới giá trị vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp nếu họ muốn phòng tránh rủi ro trong hoạt động cho vay

định giá doanh nghiệp

Các phương pháp định giá doanh nghiệp

  • Phương pháp dựa vào bảng cân đối kế toán
  • Phương pháp dựa vào kết quả kiểm kê và đánh giá lại tài sản
  • Phương pháp chiết khấu dòng tiền
  • Phương pháp chiết khấu dòng lợi nhuận thặng dư
  • Phương pháp định giá trên cơ sở so sánh giá thị trường

>>>> Xem thêm: Cách trình bày báo cáo thu nhập toàn diện theo quy định

Khái niệm, vai trò, mục đích và các phương pháp định giá doanh nghiệp
5 (100%) 1 vote

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*