Phân tích dòng tiền trong doanh nghiệp

Phân tích dòng tiền trong doanh nghiệp

Phân tích các dòng tiền ra và dòng tiền vào của doanh nghiệp từ các hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính để biết được khả năng tạo ra tiền của doanh nghiệp và mức độ sử dụng tiền cho các hoạt động đó

Phân tích dòng tiền vào

Dòng tiền vào từ các hoạt động mà doanh nghiệp tiến hành (HĐKD, HĐĐT, HĐTC) cho biết khả năng tạo tiền của doanh nghiệp

Thông qua việc xem xét cả về quy mô, tốc độ, cơ cấu và xu hướng biến động của dòng tiền vào, người sử dụng thông tin có thể nắm được khả năng tạo tiền của doanh nghiệp

Dòng tiền vào từ hoạt động nào trong kỳ có quy mô lớn và chiếm tỷ trọng cao trong tổng số dòng tiền vào, khả năng tạo tiền từ hoạt động đó càng cao và ngược lại

Vì thế, phân tích dòng tiền vào sẽ cung cấp cho người sử dụng thông tin biết được lượng tiền và tương đương tiền của doanh nghiệp trong kỳ được tạo ra chủ yếu từ hoạt động nào, có ổn định và bền vững không

Qua đó, đánh giá được năng lực tài chính và khả năng của doanh nghiệp trong việc tạo ra các dòng tiền trong quá trình hoạt động

Phân tích dòng tiền vào

Cách phân tích dòng tiền vào của doanh nghiệp

Phân tích dòng tiền vào được thực hiện bằng cách tính ra và so sánh tình hình biến động cả về quy mô, tốc độ tăng trưởng và tỷ trọng của dòng tiền vào (theo tổng số và từng bộ phận) của doanh nghiệp giữa kỳ phân tích, (kỳ này, năm nay) với kỳ gốc (kỳ trước, năm trước). Trước cơ sở xem xét tình hình biến động cả về quy mô, tốc độ và tỷ trọng dòng tiền vào của từng hoạt động, kết hợp với tình hình cụ thể về từng khoản tiền thu vào của doanh nghiệp, các đối tượng quan tâm đến dòng tiền của doanh nghiệp sẽ xác định được khả năng tạo tiền cũng như xu hướng biến động của dòng tiền và dự báo dòng tiền lưu chuyển thuần trong tương lai

Tỷ trọng của từng dòng tiền vào từ các hoạt động chiếm trong tổng số dòng tiền vào trong kỳ (%)

Nếu tỷ trọng dòng tiền vào từ HĐKD cao sẽ cho thấy lượng tiền được tạo ra chủ yếu từ HĐKD thông qua việc tiêu thụ hàng hóa, thu được tiền từ khách hàng,…Đây là dấu hiệu khả quan cho thấy khả năng tạo tiền từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là cao và doanh nghiệp có điều kiện để bảo đảm cho khả năng thanh toán của mình

Trường hợp tỷ trọng tiền vào từ HĐĐT cao chứng tỏ doanh nghiệp đã thu hồi các khoản đầu tư về chứng khoán, thu lãi từ hoạt động đầu tư, nhượng bán TSCĐ,… Trong trường hợp này, cần đi sâu xem xét cụ thể, nếu tiền tăng do thu lãi từ hoạt động đầu tư là dấu hiệu khả quan

Ngược lại, nếu tiền tăng từ hoạt động đầu tư là do doanh nghiệp thu hồi từ các khoản đầu tư tài chính gốc hoặc thu do nhượng bán TSCĐ lại là dấu hiệu cho thấy có thể doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong thanh toán hoặc do thiếu thốn, buộc phải thu hẹp năng lực hoạt động hay thu hẹp phạm vi đầu tư.

Cùng cần lưu ý rằng, khi dòng tiền vào từ hoạt động đầu tư chiếm tỷ trọng cao, nếu chưa có kế hoạch đầu tư, doanh nghiệp cần phải sử dụng tiền để thanh toán các khoản nợ nhằm giảm chi phí lãi vay cũng như sử dụng cho HĐKD để giảm các khoản vay ngắn hạn

Tương tự, nếu dòng tiền vào từ HĐTC chủ yếu thông qua việc phát hành cổ phiếu hay nhận vốn góp của chủ sở hữu hoặc đi vay ngắn hạn, vay dài hạn,… lại cho thấy doanh nghiệp đã huy động tiền từ các chủ sở hữu hay từ bên ngoài nhiều hơn.

Phân tích dòng tiền vào của doanh nghiệp cho thấy sức mạnh tài chính của doanh nghiệp

An ninh tài chính và tình hình tài chính của doanh nghiệp là khả quan khi và chỉ khi dòng tiền vào trong kỳ của doanh nghiệp chủ yếu tạo ra từ hoạt động kinh doanh và ngược lại, nếu dòng tiền trong kỳ chủ yếu được tạo ra không phải bởi HĐKD của doanh nghiệp mà từ HĐ ĐT hay HĐTC, doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn trong thanh toán và rủi ro trong kinh doanh

Một cách khái quát, tài chính của doanh nghiệp sẽ không bình thường nếu dòng tiền vào trong kỳ của doanh nghiệp tạo ra chủ yếu không phải bởi HĐKD mà bởi HĐ ĐT hay HĐTC. Vì thế, cần tìm hiểu nguyên nhân, kiểm tra lại tình hình hoạt động nhất là HĐKD, điều chỉnh việc sử dụng vốn đặc biệt là vốn vay trong kỳ tới

>>>>Xem thêm: Phân tích cơ cấu dòng tiền thuần

Phân tích dòng tiền ra

Dòng tiền ra từ các hoạt động của doanh nghiệp cho biết tình hình sử dụng tiền của doanh nghiệp cả về quy mô, tốc độ, cơ cấu và xu hướng sử dụng. Dòng tiền ra trong kỳ của hoạt động nào đó mà doanh nghiệp tiến hành (HĐKD, HĐ ĐT, HĐTC) càng lớn, mức độ sử dụng tiền cho hoạt động đó càng cao.

Vì thế, phân tích dòng tiền ra sẽ cung cấp cho người sử dụng thông tin biết được lượng tiền và tương đương tiền của doanh nghiệp trong kỳ được sử dụng chủ yếu cho mục đích hay cho hoạt động nào, quy mô sử dụng và xu hướng sử dụng dòng tiền

Qua đó, đánh giá được chất lượng và hiệu quả của việc sử dụng dòng tiền giải đáp được câu hỏi tiền và tương đương tiền của doanh nghiệp được sử dụng vào đâu; đồng thời, có căn cứ tin cậy để dự báo và xác định xu hướng biến động dòng tiền trong tương lai

Phân tích dòng tiền trong doanh nghiệp

Cách phân tích dòng tiền ra của doanh nghiệp

Phân tích dòng tiền ra của doanh nghiệp được thực hiện bằng cách tính ra và so sánh dòng tiền ra (trên tổng số cũng như theo từng bộ phận) cả về quy mô, tốc độ tăng trưởng (hay biến động) và tỷ trọng theo thời gian giữa kỳ phân tích (kỳ này, năm nay) với kỳ gốc (kỳ trước, năm trước)

Trên cơ cở xem xét tình tình biến động cả về quy mô, tốc độ và cơ cấu dòng tiền ra của từng hoạt động, kết hợp với tình hình cụ thể về từng khoản tiền chi ra của doanh nghiệp, các đối tượng quan tâm đến dòng tiền của doanh nghiệp sẽ xác định được mực độ chi tiền, đánh giá được tính hợp lý của việc sử dụng tiền và tương đương tiền của doanh nghiệp

Tỷ trọng của từng dòng tiền ra từ các hoạt động chiếm trong tổng số dòng tiền ra trong kỳ

Nếu tỷ trọng dòng tiền ra từ HĐKD cao sẽ cho thấy lượng tiền được tạo ra trong kỳ của doanh nghiệp chủ yếu được sử dụng phục vụ cho hoạt động kinh doanh thông qua việc chi trả để thu mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ cho người bán, chi trả thù lao cho người lao động; chi trả lãi vay hay chi nộp thuế TNDN;… Đố cũng là dấu hiệu cho thấy HĐKD trong kỳ của doanh nghiệp tiến hành thuận lợi, tình hình thanh toán khả quan

Trường hợp tỷ trọng tiền ra từ HĐ ĐT cao chứng tỏ trong kỳ doanh nghiệp đã tăng cường các khoản đầu tư về chứng khoán; chi góp vốn vào đơn vị khác; chi cho vay hay mua công cụ dụng cụ nợ, chi mua sắm, xây dụng TSCĐ;… Tuy vậy theo quy mô và mục đích chi tiêu, khi phân tích, cần đi sâu xem xét từng khoản chi cụ thể.

Dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp đang trong giai đoạn phát triển, mở rộng kinh doanh hay đổi mới công nghệ, tăng cường đầu tư vào đơn vị khác nếu trong kỳ doanh nghiệp sử dụng tiền chủ yếu để góp vốn kinh doanh hay để mua sắm, xây dựng TSCĐ (đầu tư cả chiêu sâu và chiều rộng)

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng tiền để cho vay hoặc chi mua công cụ nợ của các đơn vị khác (trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu,…) vì mục đích giữ đầu tư trong kỳ chứ không phải vì mục đích thương mại, phải liên hệ với thực tế thị trường ch khoán hiện tại và tình hình kinh doanh của đơn vị phát hành công cụ nợ cũng như khả năng thanh toán và hiệu quả kinh doanh của bên đi vay để đánh giá phù hợp

Tương tự, nếu dòng tiền ra từ HĐTC chủ yếu là do chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu hay chi trả nợ gốc vay,…lại cho thấy doanh nghiệp đang dư thừa vốn sử dụng không hết hoặc doanh nghiệp kinh doanh không thuận lợi phải thu hẹp quy mô kinh doanh, hoặc các khoản nợ vay đã đến hạn thanh toán,…

Tham khảo bài viết: 

Phân tích dòng tiền trong doanh nghiệp
5 (100%) 1 vote

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*