Tìm hiểu và phân tích các chỉ số tài chính cơ bản

Phân tích các chỉ số tài chính cơ bản

Từ những chỉ số tài chính cơ bản của doanh nghiệp sẽ giúp các nhà đầu tư có thể đánh giá một báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Việc phân tích chỉ số tài chính doanh nghiệp là một phần quan trọng để tìm ra xu hướng phát triển của doanh nghiệp

Dưới đây là bài viết giới thiệu và cách phân tích các chỉ số tài chính cơ bản để cung cấp kiến thức về tình hình của doanh nghiệp cho các nhà điều hành và kế toán quản trị doanh nghiệp

Những chỉ số tài chính cơ bản

Có nhiều chỉ số để đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp qua báo cáo tài chính
Dưới đây là giới thiệu cách tính và hướng dẫn đọc hiểu 6 chỉ số tài chính cơ bản trong việc phân tích tài chính

Các chỉ số tài chính

6 chỉ số tài chính cơ bản

(6 basic financial ratios and what they reveal)

1. Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn (The working capital ratio)

 • Cho biết liệu công ty có thể dễ dàng chuyển tài sản thành tiền mặt không,
 • Hệ số này được tính bằng tài sản lưu động chia cho nợ ngắn hạn

2. Hệ số khả năng thanh toán nhanh (The quick ratio)

 • Cũng giống như khả năng thanh toán ngắn hạn đã nói ở trên nhưng trừ đi hàng tồn kho trong tài sản lưu động trước khi chia cho nợ ngắn hạn
 • Hệ số này cho thấy khả năng dùng tiền mặt của doanh nghiệp để chi trả cho các khoản nợ ngắn hạn

3. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (Earning per share)

 • Cho biết thu nhập ròng của công ty trên mỗi cổ phiếu phổ thông
 • Phương pháp tính bằng lợi nhuận ròng trừ đi cổ tức của cổ phiếu ưu đãi chia cho số lượng cổ phiếu lưu hành

4. Hệ số giá cổ phiếu trên thu nhập (Price /Earning)

 • Ví dụ nếu cổ phiếu có giá trị $46,51 vào cuối kỳ, và thu nhập trên mỗi cổ phiếu 12 tháng là $4,90 thì hệ số giá cổ phiếu trên thu nhập của cổ phiếu này là 9,49

5. Hệ số nợ trên vốn sở hữu

 • Cho thấy liệu doanh nghiệp có đang vay mượn quá nhiều hay không
 • Hệ số này được tính bằng dư nợ hiện tại chia cho vốn chủ sở hữu hoc ke toan truong

6. Hệ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (Return on equity)

 • Cho thấy khoản đầu tư vào cổ phiếu sinh lợi đến mức nào
 • Phương pháp tính bằng Lợi nhuận ròng sau thuế trừ đi cổ tức ưu đãi sau đó chia cho vốn chủ sở hữu

Tham khảo thêm các bài viết: Mục tiêu và ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp

Tìm hiểu và phân tích các chỉ số tài chính cơ bản
5 (100%) 4 votes

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*