Trình bày báo cáo tình hình tài chính
Phân tích tài chính

Trình bày báo cáo tình hình tài chính

Việc trình bày báo cáo tình hình tài chính khi trình bày BCTC cần thực hiện theo đúng quy định của các chuẩn mực kế toán. Đáp ứng các quy định về khoản mục trên báo […]

Trình bày báo cáo tài chính
Phân tích tài chính

Trình bày báo cáo tài chính

Khi trình bày báo cáo tài chính người trình bày và lập báo cáo tài chính cần tuân thủ các yêu cầu về tính trung thực, hợp lý, tính thích hợp, đáng tin cậy…cùng những […]

Phương pháp tiếp cận báo cáo tài chính
Phân tích tài chính

Phương pháp tiếp cận báo cáo tài chính

Để đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính một cách chính xác chúng ta cần có được phương pháp tiếp cận báo cáo tài chính. Có những cách tiếp cận khác nhau sẽ được […]