Phân tích tài chính

Nguyên tắc trình bày báo cáo tài chính

Nguyên tắc trình bày BCTC được thực hiện trên cơ sở các chuẩn mực BCTC quốc tế (IFRS). Theo đó, BCTC phải được trình bày trên cơ sở các nguyên tắc sau: xây dựng thương hiệu […]