Phân tích tình hình thanh toán nợ phải thu
Phân tích tài chính

Phân tích tình hình thanh toán nợ phải thu

Nợ phải thu là tài sản của doanh nghiệp bị các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khác chiếm dụng mà doanh nghiệp có trách nhiệm phải thu hồi. Nợ phải thu càng lớn, số […]