Chi phí cơ hội và chi phí tính toán
Phân tích tài chính

Chi phí cơ hội và chi phí tính toán

Chi phí cơ hội là gì? Chi phí cơ hội là giá trị mất đi do không sử dụng một nguồn lực (lao động, vốn) vào một mục đích sử dụng tốt nhất bị bỏ […]