Phân tích khả năng sinh lời của vốn
Phân tích tài chính

Phân tích khả năng sinh lợi của vốn

Phân tích khả năng sinh lợi của vốn nói chung và từng loại vốn nói riêng (vốn chủ sở hữu, vốn đầu tư, vốn cổ phần thường, vốn dài hạn) tuân thủ theo quy trình […]

Dự báo các chỉ tiêu tài chính
Phân tích tài chính

Dự báo các chỉ tiêu tài chính

Để đảm bảo cho sự phát triển của doanh nghiệp một cách ổn định, bền vững, các nhà quản lý phải dự báo được nhu cầu về vốn để định hướng cho việc hoạch định […]

Phương pháp tiếp cận báo cáo tài chính
Phân tích tài chính

Phương pháp tiếp cận báo cáo tài chính

Để đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính một cách chính xác chúng ta cần có được phương pháp tiếp cận báo cáo tài chính. Có những cách tiếp cận khác nhau sẽ được […]

Cách đọc báo cáo tài chính
Phân tích tài chính

Cách đọc báo cáo tài chính chứng khoán

Cách đọc báo cáo tài chính chứng khoán một cách chi tiết giúp cho các nhà đầu tư hiểu được và đưa ra quyết định đúng đắn khi đầu tư vào một doanh nghiệp nào […]