singapore - top 3 nền kinh tế thế giới
Phân tích tài chính

Singapore – Top 3 nền kinh tế thế giới

Vào những năm 1960, thành phố Singapore là một quốc gia chưa phát triển với GDP bình quân đầu người thấp hơn 320 đô la Mỹ. Hiện nay, Singapore đã là Top 3 nền kinh […]

Mô Hình Phân Tích Tài Chính Dupont
Phân tích tài chính

Mô Hình Phân Tích Tài Chính Dupont

Mô hình Dupont là kỹ thuật được sử dụng để phân tích mối liên hệ giữa các chỉ tiêu tài chính. Chính nhờ sự phân tích mối liên kết giữa các chỉ tiêu tài chính, […]

Phân tích tình hình thanh toán nợ phải thu
Phân tích tài chính

Phân tích tình hình thanh toán nợ phải thu

Nợ phải thu là tài sản của doanh nghiệp bị các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khác chiếm dụng mà doanh nghiệp có trách nhiệm phải thu hồi. Nợ phải thu càng lớn, số […]

Trình bày báo cáo luân chuyển tiền tệ
Phân tích tài chính

Trình bày báo cáo luân chuyển tiền tệ

Báo cáo luân chuyển tiền tệ( BCLCTT)  trình bày thông tin về lịch sử biến động tiền và tương đương tiền của DN trong kỳ theo các hoạt động kinh doanh (HĐKD), hoạt động đầu tư (HĐĐT) và hoạt […]