Mục tiêu chính sách tiền tệ
Phân tích tài chính

Mục tiêu của chính sách tiền tệ

Chính sách tiền tệ là một chính sách kinh tế vĩ mô do Ngân hàng trung ương khởi thảo và thực thi, thông qua các công cụ, biện pháp của mình nhằm đạt các mục […]