Phân tích cân bằng tài chính
Phân tích tài chính

Phân tích cân bằng tài chính

Cân bằng tài chính được định nghĩa bởi sự cân bằng giữa tài sản và nguồn vốn, bởi sự điều hoà giữa thời gian biến đổi tài sản thành tiền và nhịp độ hoàn trả […]