Cấu trúc thị trường tài chính
Phân tích tài chính

Tìm hiểu cấu trúc thị trường tài chính

Cấu trúc thị trường tài chính được phân loại bằng cách căn cứ vào kỳ hạn của chứng khoán, mục đích hoạt động của thị trường, phương thức tổ chức và giao dịch của thị trường 1. Căn cứ […]