Phân loại đơn vị sự nghiệp có thu
Tin tức

Phân loại đơn vị sự nghiệp có thu

Đơn vị sự nghiệp có thu là những đơn vị thường tự chủ tài chính trong nền kinh tế thị trường, nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ do các cơ quan thẩm […]