Các quyết định đầu tư dài hạn
Phân tích tài chính

Các quyết định đầu tư dài hạn

Quyết định đầu tư dài hạn (còn gọi là quyết định đầu tư vốn) là các quyết định liên quan đến việc đầu tư vốn vào các loại tài sản dài hạn nhằm hình thành […]

Nguồn vốn của doanh nghiệp
Phân tích tài chính

Phân tích nguồn vốn của doanh nghiệp

Nguồn vốn thể hiện trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp đối với tài sản đang quản lý và sử dụng ở doanh nghiệp. Vốn đầu tư vào các loại tài sản của doanh nghiệp […]

Phân tích cân bằng tài chính
Phân tích tài chính

Phân tích cân bằng tài chính

Cân bằng tài chính được định nghĩa bởi sự cân bằng giữa tài sản và nguồn vốn, bởi sự điều hoà giữa thời gian biến đổi tài sản thành tiền và nhịp độ hoàn trả […]

Trình bày báo cáo tình hình tài chính
Phân tích tài chính

Trình bày báo cáo tình hình tài chính

Việc trình bày báo cáo tình hình tài chính khi trình bày BCTC cần thực hiện theo đúng quy định của các chuẩn mực kế toán. Đáp ứng các quy định về khoản mục trên báo […]