Đối tượng và nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp

Phân tích tài chính Tác giả Phân tích tài chính 19/05/2018 15 phút đọc

Đối tượng của phân tích tài chính là các mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình hình thành, phát triển và biến đổi vốn dưới các hình thức có liên quan trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tìm hiểu về các đối tượng và nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp

Có thể bạn quan tâm: Mục tiêu và ý nghĩa của việc phân tích tài chính doanh nghiệp

Đối tượng của phân tích tài chính doanh nghiệp

Khi tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp cần có sự trao đổi các điều kiện kinh doanh, kết quả kinh doanh thông qua tài chính và cơ sở vật chất

Bất kỳ doanh nghiệp nào đều cần tham gia vào các mối quan hệ chính đa dạng và phức tạp học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Đối tượng phân tích tài chính doanh nghiệp

Mối quan hệ chính giữa doanh nghiệp và nhà nước

 • Được biểu hiện ở quá trình phân phối lại tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân giữa doanh nghiệp với ngân sách nhà nước thông qua các hình thức
 • Doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đóng các loại thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định của luật thuế hiện hành học logistics ở đâu tốt nhất
 • Về phía nhà nước sẽ tạo điều kiện cấp vốn kinh doanh cho các doanh nghiệp với tư cách là người góp vốn kinh doanh học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Quan hệ chính giữa doanh nghiệp và thị trường tài chính và các tổ chức tài chính

 • Được thể hiện rõ trong việc doanh nghiệp huy động các nguồn vốn dàu hạn và ngắn hạn phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh hiện tại và tương lai của mình
 • Thực tế trên thị trường tiền tệ các doanh nghiệp quan hệ với các ngân hàng để vay các khoản vay ngắn hạn, thực hiện trả lãi và gốc khi đến kỳ hạn trả
 • thị trường tài chính doanh nghiệp thực hiện huy động các nguồn vốn dài hạn bằng cách phát hành những loại chứng khoán như cổ phiếu hay trái phiếu, trả các khoản lãi, hoặc việc doanh nghiệp mua chứng khoán của doanh nghiệp khác để đầu tư hay gửi các khoản vốn không sử dụng vào ngân hàng hạch toán kế toán xây dựng

Quan hệ giữa doanh nghiệp và các thị trường khác

Thực hiện huy động các yếu tố đầu vào như

 • Thị trường hàng hóa
 • Dịch vụ lao động
 • Vận dụng các quan hệ để thực hiện tiêu thụ sản phẩm ở thị trường đầu ra
 • Các đại lý học kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất
 • Cơ quan về xuất nhập khẩu, thương mại

Quan hệ tài chính phát sinh trong nội bộ của doanh nghiệp

 • Hoạt động tài chính liên quan tới vấn đề phân phối thu nhập và cơ cầu tài chính, chính sách tái đầu tư, chính sách lợi tức cổ phần, sử dụng quỹ hội nội bộ trong chính sách tài chính của doanh nghiệp được thể hiện
 • Doanh nghiệp có trách nhiệm nhận và bảo toàn nguồn vốn của nhà nước do tổng công ty giao cho
 • Doanh nghiệp thực hiện đóng góp một phần khấu hao cơ bản và trích đóng một phần lợi nhuận sau thuế vào quỹ tập trung của tổng công ty theo quy chế của tổng công ty với những điều kiện nhất định
 • Doanh nghiệp thực hiện những điều kiện ghi trong điều lệ của tổng công ty

Bạn đang theo dõi bài viết đối tượng và nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp

Nhiệm vụ và trình tự phân tích tài chính doanh nghiệp

Đánh giá thực trạng các khía cạnh tài chính doanh nghiệp

 • Lựa chọn ra những chỉ tiêu phân tích
 • Thực hiện so sánh với các số liệu kỳ gốc

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích cùng phân tích những nguyên nhân dẫn tới thực trạng để tìm ra nhiệm vụ trọng tâm cần phân tích học xuất nhập khẩu ở đâu tốt nhất

 • Xác định các nhân tố cảnh hưởng
 • Đo lường mức độ ảnh hưởng của từng loại nhân tố

Đưa ra nhận xét và kết luận ra quyết định

Nội dung nghiên cứu của phân tích tài chính doanh nghiệp

 • Mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đều nằm trong một hệ thống liên quan với nhau. Bởi vậy, khi phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp chúng ta mới đánh giá đầy đủ và sâu sắc mọi hoạt động kinh tế đang diễn ra trong doanh nghiệp. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt
 • Trên cơ sở phân tích tài chính, đưa ra một cách tổng hợp về khả năng hoàn thành các mục tiêu được biểu hiện bằng hệ thống chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp.
 • Hoạt động tài chính của doanh nghiệp có mối quan hệ trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính của doanh nghiệp.
 • Ngược lại, tình hình tài chính tốt hay xấu đều có tác động thúc đẩy hoặc kìm hãm đối với quá trình sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy, phân tích tình hình tài chính có ý nghĩa quan trọng đối với bản thân chủ doanh nghiệp và các đối tượng bên ngoài có liên quan đến tài chính của doanh nghiệp.
 • Ngược lại tình hình tài chính doanh nghiệp tốt hay xấu đều cho tác động thúc đẩy sự kìm hãm đối với các hoạt động sản xuất và kinh doanh nên học kế toán ở đâu
 • Phân tích tài chính có một ý nghĩa quan trọng đối với các nhà quản lý doanh nghiệp và các đối tượng liên quan tới tài chính của doanh nghiệp đó

Phân tích tình hình tài chính của một doanh nghiệp bao gồm các chỉ tiêu dưới đây:

 • Chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp;
 • Phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn của doanh nghiệp (phân tích kết cấu và sự biến động của tài sản, nguồn vốn)
 • Phân tích tình hình tài trợ và mức độ đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh
 • Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán; học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất
 • Phân tích khả năng tạo dòng tiền và tình hình lưu chuyển tiền tệ;
 • Phân tích tình hình kết quả kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Phân tích điểm hoàn vốn và việc ra quyết định học xuất nhập khẩu ở đâu tốt nhất
 • Phân tích hiệu suất và hiệu quả sử dụng vốn;
 • Phân tích rủi ro tài chính và dự báo nhu cầu tài chính

Như vậy, qua bài viết trên đây các bạn đã biết được đối tượng và nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp. Các bạn quan tâm có thể tham khảo bài viết: Tổng hợp phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp

Nguồn: Phân tích tài chính

Phân tích tài chính
Tác giả Phân tích tài chính Admin
Bài viết trước Mục tiêu và ý nghĩa phân tích tài chính doanh nghiệp

Mục tiêu và ý nghĩa phân tích tài chính doanh nghiệp

Bài viết tiếp theo

khóa học hộ kinh doanh cá thể

khóa học hộ kinh doanh cá thể
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo