Dòng tiền và ý nghĩa phân tích dòng tiền

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 26/07/2018 17 phút đọc
 • Hiểu được dòng tiền và ý nghĩa phân tích dòng tiền
 • Nhận diện nội dung phân tích dòng tiền
 • Xác định và phân loại các dòng tiền vào và dòng tiền ra từ các hoạt động mà doanh nghiệp tiến hành
 • Vạch ra các chỉ tiêu và cách thức đánh giá tình hình biến động dòng tiền
 • Am hiểu nội dung và chỉ tiêu phân tích cơ cấu dòng tiền thuần, dòng tiện vào và dòng tiền ra
 • Làm sáng tỏ các nhân tố ảnh hưởng đến dòng tiền từ HĐKD, HĐĐT và HĐTC
 • Lý giải được mối quan hệ giữa dòng tiền với doanh thu, lợi nhuận, khả năng thanh toán và năng lực hoạt động
 • Giải thích được tình trạng kinh doanh có hiệu quả cao nhưng doanh nghiệp thiếu tiền thanh toán

Dòng tiền và ý nghĩa phân tích dòng tiền

Dòng tiền là gì?

Dòng tiền là thuật ngữ sử dụng để chỉ quá trình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp. Lưu chuyển tiền tệ là quá trình tiền và tương đương của doanh nghiệp được tạo ra và được sử dụng.

Dòng tiền và tương đương tiền do doanh nghiệp tạo ra trong quá trình hoạt động được gọi là dòng tiền vào, còn dòng tiền và tương đương tiền được sử dụng cho các hoạt động của doanh nghiệp được gọi là dòng tiền ra học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Tiền tệ tham gia lưu chuyển bao gồm tiền và các khoản tương đương tiền. Tiền là tài sản của doanh nghiệp, tồn tại trực tiếp dưới hình thái giá trị. Thuộc về tiền của doanh nghiệp gồm có tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển trong đó, bao gồm cả nội tệ, ngoại tệ và vàng tiền tệ

Các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp là các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn có thời gian thu hồi không quá 3 tháng tính từ ngày đầu tư, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền nên học kế toán thực hành ở đâu

Trong các tài sản của doanh nghiệp, có thể nói dòng tiền và tương đương tiền là tài sản hàng đầu cả về nghĩa đen và nghĩa bóng bởi vì chúng có tính thanh khoản và tính linh hoạt rất cao

Tiền và tương đương tiền là điểm bắt đầu và cũng là điểm kết thúc của chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp

Qúa trình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp được thực hiện thông qua các hoạt động mà doanh nghiệp tiến hành: HĐKD, dòng tiền ra liên quan đến thanh toán với người mua, người bán, người lao động,…

Dòng tiền phát sinh từ hoạt động đầu tư bao gồm dòng tiền vào và dòng tiền ra có liên quan đến việc đầu tư, mua sắm, xây dựng, nhượng bán, thanh lý TSCĐ, và các TSDH cùng với các khoản đầu tư tài chính khác không thuộc các khoản tương đương tiền. học nguyên lý kế toán

Dòng tiền phát sinh từ HĐTC bao gồm dòng tiền vào và dòng tiền ra có liên quan đến tăng, giảm VCSH (nhận vốn góp, phát hành cổ phiếu, chi trả vốn góp, mua lại cổ phiếu quỹ) và nợ phải trả (tiền vay ngắn hạn, vay dài hạn đã nhận; tiền chi trả nợ gốc vay đã trả; tiền chi trả nợ thuê tài chính đã trả; cổ tức, lợi nhuận đã chi trả cho chủ sở hữu)

Về bản chất, quá trình lưu chuyển tiền tệ trong doanh nghiệp dựa trên quan hệ đối của dòng tiền trong kỳ và được thể hiện qua phương trình

Tiền tồn đầu kỳ + Tiền thu trong kỳ = Tiền chi trong kỳ + Tiền tồn cuối kỳ

>>>Xem thêm: Chỉ tiêu và phương pháp phân tích khả năng sinh lợi dành cho nhà đầu tư

Ý nghĩa và nội dung phân tích dòng tiền

Các nội dung phân tích trước đây (phân tích kế toán, đánh giá khái quát tình hình tài chính, phân tích cân bằng tài chính, phân tích kết quả kinh doanh và phân tích khả năng sinh lợi) đã đề cập đến các khía cạnh khá nhau về tình hình tài chính, kết quả và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

Tuy nhiên, những phân tích trên lại chưa cung cấp cho người sử dụng thông tin biết được khả năng sinh tiền của doanh nghiệp. Chính vì thế, hàng loạt doanh nghiệp mặc dù kinh doanh có lãi , khả năng sinh lợi cao nhưng lại không có tiền dẫn đến khả năng thanh toán thấp, thậm chí mất khả năng thanh toán và lâm vào tình trạng phá sản.

Thực thế cho thấy, không ít doanh nghiệp kinh doanh có lãi nhưng số lãi (lợi nhuận) đó lại nằm hết trong HTK do mua nhiều, bán ít hoặc tồn đọng trong số nợ phải thu khách hạng do bán chịu.

Điều này làm cho doanh nghiệp luôn nằm trong tình trạng thiếu tiền, phải đi vay các đối tượng, thậm chí chấp nhận vay nóng với lãi suất cao nên học kế toán ở đâu

Nội dung phân tích dòng tiền

Ý nghĩa phân tích dòng tiền

Đối với doanh nghiệp, dòng tiền đặc biệt quan trọng. Nhờ có dòng tiền, doanh nghiệp mới có thể thực hiện được các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư, có thể mở rộng HĐKD, thay thế và trạng bị các tài sản cần thiết, tận dụng được các cơ hội của thị trường học xuất nhập khẩu ở đâu

Cùng như nhờ có dòng tiền, doanh nghiệp mới bảo đảm khả năng chi trả các khoản nợ, chi trả cổ tức, bảo đảm khả năng thanh toán và tránh cho doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản

Việc phân tích dòng tiền sẽ cung cấp cho người sử dụng thông tin đánh giá được khả năng của doanh nghiệp trong việc đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán, chỉ tra cổ tức, nâng cao năng lực kinh doanh và tăng cường nguồn lực tài chính, dự báo được dòng tiền trong tương lai khóa học quản trị hành chính nhân sự

Đồng thời, thông tin về dòng tiền cũng giúp người sử dụng thông tin đánh giá được chất lượng của các khoản thu nhập và mức độ phụ thuộc của thu nhập dựa vao các ước tính và giả định liên quan đến các luồng tiền trong tương lai khóa học phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Cũng qua phân tích dòng tiền, người sử dụng thông tin biết được tình trạng dòng tiền thuần của doanh nghiệp và nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó. Doanh nghiệp chỉ có thể dùng tiền (và tương đương tiền) chứ không thể dùng lợi nhuận để thanh toán chi phí nhân công, thanh toán tiền thuê nhà, tiền điện thoại; thanh toán cho nhà cung cấp chi trả gốc và lãi cho người vay;…

Nói cách khác việc phân tích dòng tiền sẽ chỉ rõ cho người sử dụng thông tin biết được tiền của doanh nghiệp từ đâu mang lại và tiền được sử dụng cho mục đích gì. Từ đó dự đoán được lượng tiền trong tương lai của doanh nghiệp, nắm được năng lực thanh toán hiện tại cũng như biết được mối quan hệ giữa lãi (lỗ) thuần với dòng tiền và mức độ ảnh hưởng của các HĐKD, HĐĐT, HĐTC tới dòng tiền học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tại hà nội

Đồng thời, phân tích dòng tiền giúp lý giải được lý do tại sao doanh nghiệp tuy kinh doanh có hiệu quả, lợi nhuận cao nhưng vẫn phải đi vay tiền để trả lương, để nộp thuế, doanh nghiệp vẫn có thể bị phá sản vì không có tiền để trả nợ.

Thông tin cung cấp qua phân tích dòng tiền sẽ giúp người sử dụng thông tin đề ra biện pháp điều chỉnh phù hợp, đảm bảo an ninh tài chính cho các hoạt động của doanh nghiệp

Nội dung phân tích dòng tiền

 • Với ý nghĩa trên, phân tích dòng tiền hướng vào các nội dung chủ yếu như:
 • Đánh giá khái quát tình hình biến động dòng tiền; bài tập nguyên lý kế toán
 • Phân tích xu hướng và nhịp điệu biến động dòng tiền;
 • Phân tích cơ cấu dòng tiền thuần;
 • Phân tích dòng tiền vào,
 • Phân tích dòng tiền ra;
 • Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến dòng tiền
 • Phân tích mối quan hệ giữa dòng tiền với các mặt khác nhau của tình hình tài chính hoc ke toan truong

Xem thêm: Phân tích cấu trúc tài chính

Để tìm hiểu thêm về học nghiệp vụ xuất nhập khẩu, bạn có thể tham khảo thêm tại website: xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Phân tích cấu trúc tài chính

Phân tích cấu trúc tài chính

Bài viết tiếp theo

Hướng Dẫn Lập Kế Hoạch Tài Chính Cá Nhân Hiệu Quả

Hướng Dẫn Lập Kế Hoạch Tài Chính Cá Nhân Hiệu Quả
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo