Trình bày bản thuyết minh báo cáo tài chính

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 22/06/2018 9 phút đọc

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (BTMBCTC) trình bày rõ thông tin về cơ sở lập BCTC và các chính sách kế toán cụ thể được sử dụng, công bố các thông tin theo yêu cầu của các chuẩn mực và chế độ kế toán mà không được trình bày ở những nơi khác trong BCTC nhưng có liên quan đến sự hiểu biết về BCTC

Cách trình bày bản thuyết minh báo cáo tài chính

Các thuyết minh phải được đề cập một cách có hệ thống và phải có chỉ dẫn tham chiếu trên BCTC đề các đối tượng thuận lợi khi sử dụng BCTC chứng chỉ tin học văn phòng của Bộ giáo dục

Trình bày thuyết minh báo cáo tài chính

Thứ tự trình bày BTMBCTC được đề xuất như sau

- Thông báo về việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán

- Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu được áp dụng bao gồm:

 • Cơ sở đo lường được sử dụng trong việc lập báo cáo tài chính
 • Các chính sách kế toán khác được sử dụng có liên quan đến sự hiểu biết về BCTC học nghiệp vụ xuất nhập khẩu
 • Thông tin hỗ trợ cho việc trình bày các khoản mục trên báo cáo tình hình tài chính, báo cáo thu nhập toàn diện, báo cáo sự thay đổi VCSH, BCLCTT theo đúng thứ tự của mỗi BCTC và đúng thứ tự các khoản mục trình bày trong từng BCTC
 • Công bố các thông tin khác như: Nợ tiềm tang và các cam kết trong hợp đồng chưa được ghi nhận, các thông tin phi tài chính, chẳng hạn như mục tiêu và chính sách quan trị rủi ro tài chính của đơn vị

BTMBCTC phải được trình bày một cách hệ thống. Mỗi khoản mục trong BCĐKT, BCKQHĐKD và BCLCTT cần được đánh dấu dẫn tới các thông tin liên quan trong BTMBCTC

Chúng bao gồm những thông tin được các chuẩn mục kế toán khác yêu cầu trình bày và những thông tin khác cần thiết cho việc trình bày trung thực và hợp lý

Đối với việc trình bày chính sách kế toán, trong BTMBCTC phải trình bày rõ các cơ sở đánh giá được sử dụng trong quá trình lập BCTC và mỗi chính sách kế toán cụ thể cần thiết cho việc hiêu đúng các BCTC

Khi quyết định việc trình bày chính sách kế toán cụ thể trong BCTC thì giám đốc hay người đứng đầu doanh nghiệp cần phải xem xét việc diễn giải này có giúp cho người sử dụng hiểu được cách thức phản ánh các nghiệp vụ giao dịch và các sự kiện trong kết quả hoạt động và tình hình tài chính của doanh nghiệp

Các chính sách kế toán DN thường đưa ra bao gồm:

 • Ghi nhận doanh thu
 • Nguyên tắc hợp nhất, kể cả hợp nhất công ty con và công ty liên kết
 • Hợp nhất kinh doanh
 • Các liên doanh học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tphcm
 • Ghi nhận và khấu hao tài sản cố định hữu hình, TSCĐ vô hình
 • Phân bổ chi phí trả trước và lợi thế thương mại
 • Vốn hóa các khoản chi phí đi vay và các khoản chi phí khác
 • Các hợp đồng xây dựng
 • Bất động sản đầu tư lop hoc ke toan
 • Công cụ tài chính và các khoản đầu tư tài chính
 • Hợp đồng thuê tài chính
 • Chi phí nghiên cứu và phát triển
 • HKT học nguyên lý kế toán
 • Thuế, bao gồm cả thuế hoãn lại
 • Các khoản dự phòng
 • Chuyển đổi ngoại tệ và các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái
 • Xác định lĩnh vực kinh doanh và khu vực hoạt động
 • Xác định các khoản tiền và tương đương tiền
 • Các khoản trợ cấp của chính phủ.

> Xem thêm: học kế toán ở đâu tốt nhất

tìm hiểu thêm về việc học xuất nhập khẩu ở đâu tốt nhất

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Trình bày báo cáo tình hình tài chính

Trình bày báo cáo tình hình tài chính

Bài viết tiếp theo

Cách Đánh Giá Lợi Nhuận Và Rủi Ro Của Một Quỹ Đầu Tư

Cách Đánh Giá Lợi Nhuận Và Rủi Ro Của Một Quỹ Đầu Tư
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo