Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn Công ty cổ phần

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 17/03/2021 12 phút đọc

Tiếp theo trong nội dung phân tích tài chính Công ty cổ phần, trong bài viết này Phân tích tài chính sẽ hướng dẫn các bạn phân tích tình hình tài chính và nguồn vốn

Xem thêm:

1. Phân tích tình hình biến động và cơ cấu tài sản

Phân tích sự biến động và cơ cấu tài sản là đánh giá về cơ cấu tài sản và sự biến động quy mô, cơ cấu tài sản và các nguyên nhân tác động.

Phân tích sự biến động và cơ cấu tài sản giúp cho nhà quản trị Công ty cổ phần và các nhà quản lý khác biết được tình hình tăng giảm tài sản, phân bổ tài sản của Công ty cổ phần, biết được việc quản lý và sử dụng tài sản của Công ty cổ phần trong kỳ có hợp lý hay không? các nguyên nhân nào ảnh hưởng đến sự biến động và cơ cấu của tài sản? học thực hành kế toán ở đâu

Từ đó, giúp cho nhà quản trị Công ty cổ phần có các biện pháp để quản lý và sử dụng tài sản phù hợp, giúp cho các chủ thể quản lý khác có các quyết định quản lý đúng đắn.

Cơ sở số liệu phục vụ phân tích dựa vào các chỉ tiêu tài sản trên bảng cân đối kế toán. Chỉ tiêu phân tích là các chỉ tiêu tài sản trên bảng cân đối kế toán thể hiện dưới dạng quy mô và tỷ trọng.

Phân tích cơ cấu tài sản

Xác định tỷ trọng của từng loại tài sản trong tổng tài sản đồng thời so sánh tỷ trọng từng loại tài sản giữa cuối kỳ với đầu kỳ. Qua đó, đánh giá cơ cấu tài sản và sự biến động của cơ cấu tài sản từ khái quát đến chi tiết.

Phân tích sự biến động tài sản

Thông qua việc so sánh giữa cuối kỳ với đầu kỳ cả về số tuyệt đối và số tương đối của tổng tài sản, từng chỉ tiêu tài sản. Qua đó đánh giá khái quát sự biến động về quy mô kinh doanh, năng lực kinh doanh của Công ty cổ phần và đánh giá chi tiết sự biến động của từng chỉ tiêu tài sản.

Khi phân tích tình hình tài sản, nhà phân tích cần chú ý đến đặc điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần. Bên cạnh đó, nhà phân tích cần quan tâm đến tác động của các loại tài sản đối với quá trình kinh doanh và chính sách tài chính của Công ty cổ phần trong việc tổ chức huy động vốn.

Cụ thể:

  • Sự biến động của tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ảnh hưởng đến khả năng ứng phó đối với các khoản nợ đến hạn; khóa học xuất nhập khẩu ngắn hạn
  • Sự biến động của hàng tồn kho chịu ảnh hưởng lớn bởi quá trình sản xuất kinh doanh từ khâu dự trữ đến khâu bán hàng;
  • Sự biến động của các khoản phải thu chịu ảnh hưởng của công việc thanh toán và chính sách tín dụng của Công ty cổ phần đối với khách hàng;
  • Sự biến động của tài sản cố định cho thấy quy mô và năng lực sản xuất của Công ty cổ phần…

Phân tích tình hình tài chính và nguồn vốn CTCP

2. Phân tích tình hình biến động và cơ cấu nguồn vốn

Phân tích tình hình biến động và cơ cấu nguồn vốn là đánh giá tình hình huy động nguồn vốn về quy mô, cơ cấu và các nguyên nhân tác động. Phân tích tình hình biến động và cơ cấu nguồn vốn cung cấp thông tin cho nhà quản trị Công ty cổ phần và các nhà quản lý khác về khả năng huy động vốn, về mức độ độc lập, tự chủ về tài chính, thấy được sự đóng góp từng nguồn vốn và trách nhiệm cũng như yêu cầu quản lý của Công ty cổ phần đối với từng bộ phận nguồn vốn. Cơ sở số liệu phục vụ phân tích dựa vào các chỉ tiêu nguồn vốn trên bảng cân đối kế toán. Chỉ tiêu phân tích là các chỉ tiêu nguồn vốn trên bảng cân đối kế toán thể hiện dưới dạng quy mô và tỷ trọng.

Phân tích cơ cấu nguồn vốn

Là xác định tỷ trọng của từng loại nguồn vốn trong tổng số, đồng thời so sánh tỷ trọng từng loại nguồn vốn giữa cuối kỳ với đầu kỳ. Qua đó đánh giá chính sách huy động vốn của Công ty cổ phần, mức độ mạo hiểm tài chính thông qua chính sách đó đồng thời thấy được khả năng tự chủ hay phụ thuộc về tài chính của Công ty cổ phần. Nếu tỷ trọng nguồn vốn của chủ sở hữu càng nhỏ chứng tỏ sự độc lập về tài chính của Công ty cổ phần càng thấp và ngược lại.

Phân tích sự biến động nguồn vốn

Thông qua việc so sánh giữa cuối kỳ với đầu kỳ cả về số tuyệt đối và số tương đối của tổng nguồn vốn, từng chỉ tiêu nguồn vốn. Qua đó, đánh giá khái quát về khả năng huy động vốn của Công ty cổ phần và đánh giá chi tiết sự biến động từng chỉ tiêu nguồn vốn.

Từ những vấn đề Phân tích tài chính nêu trên, có thể thấy rằng việc phân tích sự biến động và cơ cấu của tài sản, nguồn vốn đảm bảo cung cấp được những thông tin từ khái quát đến chi tiết về tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty. Tuy nhiên, đối với Công ty cổ phần thì khi phân tích cơ cấu và biến động nguồn vốn của Công ty cổ phần cần đi sâu phân tích cơ cấu và sự biến động vốn cổ phần để thấy được cơ cấu vốn đầu tư của chủ sở hữu theo các cách phân loại khác nhau (vốn góp của nhà nước, vốn góp của tổ chức, vốn góp của cá nhân, …). Thông qua đó, các nhà quản lý thấy được mức độ chi phối của các chủ sở hữu đối với Công ty cổ phần.

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Điểm tin chứng khoán 15/03/2021: Thị trường hướng đến 1200, giải ngân cổ phiếu tốt

Điểm tin chứng khoán 15/03/2021: Thị trường hướng đến 1200, giải ngân cổ phiếu tốt

Bài viết tiếp theo

Cách Đánh Giá Lợi Nhuận Và Rủi Ro Của Một Quỹ Đầu Tư

Cách Đánh Giá Lợi Nhuận Và Rủi Ro Của Một Quỹ Đầu Tư
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo