Nội dung tổ chức phân tích tài chính doanh nghiệp

Phân tích tài chính Tác giả Phân tích tài chính 22/05/2018 20 phút đọc

Để việc phân tích tài chính trong doanh nghiệp thực sự phát huy tác dụng trong quá trình ra quyết định, thì phân tích tài chính phải được tổ chức khoa học, hợp lý, phù hợp đặc điểm kinh doanh, cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý kinh tế tài chính của doanh nghiệp và phù hợp với mục tiêu quan tâm của từng đối tượng. Cùng tìm hiểu nội dung tổ chức phân tích tài chính doanh nghiệp

Tổ chức phân tích tài chính doanh nghiệp

Ý nghĩa của tổ chức phân tích tài chính doanh nghiệp

  • Tổ chức phân tích tài chính doanh nghiệp là việc thiết lập một trình tự các bước thực hiện việc cần tiến hành trong quá trình phân tích phù hợp với từng loại phân tích và phù hợp với từng loại doanh nghiệp.
  • Do mỗi đối tượng chủ thể quản lý quan tâm đến doanh nghiệp với những mục đích khác nhau, mỗi doanh nghiệp có đặc điểm và điều kiện hoạt động kinh doanh khác nhau, nên tổ chức phân tích tài chính đối với mỗi đối tượng, ở từng doanh nghiệp cũng có những nét riêng khác nhau nên học kế toán thực hành ở đâu
  • Tổ chức phân tích tài chính có thể giữ vị trí riêng biệt đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của ban quản lý điều hành cấp cao và làm tham mưu cho ban quản lý điều hành cấp cao. Khi đó quá trình phân tích được thực hiện đối với toàn bộ hoạt động tài chính từ tổ chức, phân phối và sử dụng vốn, từ chính sách huy động, chính sách đầu tư đến chính sách phân phối lợi nhuận.
  • Tổ chức phân tích tài chính được thực hiện ở nhiều bộ phận độc lập căn cứ vào những chức năng quản lý nhằm cung cấp thông tin cho các bộ phận theo sự phân quyền, trách nhiệm và ra quyết định đối với hoạt động tài chính trong phạm vi được giao

Nội dung tổ chức phân tích tài chính doanh nghiệp

Tổ chức phân tích tài chính doanh nghiệp thường được tiến hành qua các giai đoạn sau:

Giai đoạn chuẩn bị phân tích

Đây là một khâu quan trọng, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng, thời hạn và tác dụng của phân tích tài chính. Công tác chuẩn bị bao gồm việc xây dựng chương trình phân tích và thu thập, xử lý tài liệu phân tích. cách hạch toán kế toán xây dựng

Xem thêm: Lời khuyên khi đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp

Kế hoạch phân tích phải xác định rõ

Tùy thuộc vào cách thức tiếp cận, có thể kể ra một số loại hình phân tích chủ yếu sau

Dựa vào phạm vi phân tích

Phân tích tài chính được chia thành phân tích toàn bộ và phân tích bộ phận.

  • Phân tích toàn bộ là việc phân tích toàn bộ hoạt động tài chính trên tất cả các khía cạnh nhằm làm rõ các mặt của tài chính trong mối quan hệ nhân quả giữa chúng cũng như dưới tác động của các nguyên nhân, nhân tố bên ngoài. kỹ năng tìm kiếm việc làm
  • Phân tích bộ phận hay phân tích chuyên đề là việc tập trung vào một hay một vài khía cạnh cụ thể, trong phạm vi nào đó trong hoạt động tài chính. học kế toán thực tế

Nội dung tổ chức phân tích tài chính doanh nghiệp

Dựa vào thời điểm tiến hành phân tích tài chính

Phân tích tài chính được chia thành phân tích dự đoán, phân tích thực hiện và phân tích hiện hành.

  • Phân tích dự đoán là việc phân tích hướng vào dự đoán các hiện tượng có thể xảy ra, các mục tiêu có thể đạt được trong tương lai.
  • Phân tích thực hiện là việc phân tích tình hình đã và đang diễn ra trong quá trình tiến hành các hoạt động tài chính nhằm đánh giá thực hiện, kiểm tra thường xuyên trên cơ sở đó điều chỉnh những sai lệch, phát hiện nguyên nhân giúp nhận thức được tình hình thực hiện làm căn cứ đưa ra các quyết định. kế toán vật liệu xây dựng
  • Phân tích hiện hành là việc phân tích các nghiệp vụ hay kết quả thuộc hoạt động tài chính đang diễn ra nhằm xác minh tính đúng đắn của các kế hoạch hay dự toán tài chính để có biện pháp điều chỉnh kịp thời những bất hợp lý trong các dự toán, kế hoạch tài chính. lớp học kế toán thuế tại tphcm
Dựa vào thời điểm lập báo cáo phân tích

Phân tích tài chính được chia thành phân tích thường xuyên và phân tích định kỳ.

  • Phân tích thường xuyên được đặt ngay trong quá trình thực hiện, kết quả phân tích là tài liệu để điều chỉnh các hoạt động một cách thường xuyên.
  • Phân tích định kỳ được đặt ra sau mỗi kỳ hoạt động, thường được thực hiện sau khi kết thúc hoạt động. Kết quả phân tích của từng kỳ là cơ sở để xây dựng mục tiêu và ra quyết định cho kỳ sau.

Bên cạnh việc lập kế hoạch phân tích, cần phải tiến hành sưu tầm và kiểm tra tài liệu, bảo đảm yêu cầu đủ, không thiếu, không thừa. Nếu thiếu, kết luận phân tích sẽ không xác đáng, nếu thừa sẽ lãng phí thời gian, công sức và tiền của. học kế toán ở đâu tốt nhất hà nội

Tùy theo yêu cầu, nội dung, phạm vi và nhiệm vụ từng đợt phân tích cụ thể để tiến hành thu thập, lựa chọn, xử lý tài liệu.

  • Tài liệu phục vụ cho việc phân tích bao gồm toàn bộ hệ thống báo cáo tài chính liên quan, kể cả các báo cáo kế hoạch, dự toán, định mức, các biên bản kiểm tra, xử lý có liên quan...
  • Các tài liệu trên cần được kiểm tra tính chính xác, tính hợp pháp, kiểm tra các điều kiện có thể so sánh được rồi mới sử dụng để tiến hành phân tích.

Xem thêm: Phân tích đòn bẩy tài chính sử dụng trong doanh nghiệp

Giai đoạn thực hiện phân tích

Được thực hiện theo trình tự sau:

- Khái quát chung tình hình:

  • Dựa vào chỉ tiêu phân tích đã xác định theo từng nội dung phân tích, các nhà phân tích sử dụng phương pháp so sánh để xác định đối tượng phân tích cụ thể, có thể so sánh tổng thể kết hợp với việc so sánh trên từng bộ phận cấu thành của chỉ tiêu ở kỳ phân tích với kỳ gốc từ đó đánh giá chung tài chính của doanh nghiệp, xu hướng phát triển và mối quan hệ biện chứng giữa các hoạt động kinh doanh với nhau

- Xác định nhân tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến đối tượng phân tích:

  • Hoạt động tài chính của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của rất nhiều nguyên nhân, có những nguyên nhân mà nhà phân tích có thể xác định được mức độ ảnh hưởng và có những nguyên nhân không thể xác định được mức độ ảnh hưởng của chúng đến sự biến động của đối tượng nghiên cứu.
  • Những nguyên nhân mà các nhà phân tích có thể tính toán được, lượng hóa được mức độ ảnh hưởng đến đối tượng nghiên cứu gọi là nhân tố. học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tphcm
  • Vì thế, sau khi đã định lượng nhân tố cần thiết ảnh hưởng đến đối tượng nghiên cứu bằng phương pháp thích hợp (thay thế liên hoàn, số chênh lệch, số cân đối...) để phân tích thực chất ảnh hưởng của từng nhân tố đến sự thay đổi của đối tượng nghiên cứu nhằm làm rõ các quá trình, hiện tượng tài chính của doanh nghiệp.

- Tổng hợp kết quả phân tích, rút ra nhận xét, kết luận về chất lượng, hiệu quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp:

  • Trên cơ sở kết quả tính toán, xác định ảnh hưởng của các nhân tố đến sự biến động của chỉ tiêu nghiên cứu, các nhà phân tích cần tiến hành liên hệ, tổng hợp mức độ biến động của các nhân tố đến đối tượng nghiên cứu cụ thể nhằm khắc phục tính rời rạc, tản mạn. học nguyên lý kế toán ở đâu tại hà nội
  • Từ đó, rút ra các nhận xét, chỉ rõ những tồn tại, nguyên nhân dẫn đến thiếu sót, sai lầm; đồng thời, vạch ra các tiềm năng chưa được khai thác, sử dụng để có các quyết định phù hợp với mục tiêu đặt ra.
Giai đoạn kết thúc phân tích
  • Kết thúc việc phân tích là giai đoạn cuối cùng của quá trình phân tích.
  • Trong giai đoạn này, các nhà phân tích cần tiến hành lập báo cáo phân tích, báo cáo kết quả phân tích trước những chủ thể quản lý (Ban Giám đốc, các nhà đầu tư, cổ đông...) và hoàn chỉnh hồ sơ phân tích

Xem thêm: Học kế toán thực hành ở đâu tốt tại Hà Nội

ngoài nghiệp vụ kế toán, để tìm hiểu về học nghiệp vụ xuất nhập khẩu ở đâu tốt bạn có thể tham khảo thêm các bài viết của chúng tôi.

Phân tích tài chính
Tác giả Phân tích tài chính Admin
Bài viết trước Lời khuyên khi đọc báo cáo tài chính

Lời khuyên khi đọc báo cáo tài chính

Bài viết tiếp theo

Công Ty Mẹ Là Gì? Cách Xác Định Quyền Biểu Quyết Của Công Ty Mẹ

Công Ty Mẹ Là Gì? Cách Xác Định Quyền Biểu Quyết Của Công Ty Mẹ
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo