Phương pháp tiếp cận báo cáo tài chính

Phân tích tài chính Tác giả Phân tích tài chính 17/07/2024 27 phút đọc

Để đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính một cách chính xác chúng ta cần có được phương pháp tiếp cận báo cáo tài chính. Có những cách tiếp cận khác nhau sẽ được chia sẻ qua bài viết dưới đây

Phương pháp tiếp cận báo cáo tài chính

Để tiếp cận được báo cáo tài chính, các nhà phân tích có thể thực hiện theo ba cách tiếp cận

 • Tiếp cận từng báo cáo trong báo cáo tài chính
 • Tiếp cận theo các nhóm chỉ tiêu khái khoát
 • Tiếp cận theo từng chủ đề Nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Tiếp cận theo từng báo cáo tài chính

Phân tích nội dung của từng nội dung của các chỉ tiêu được phản ánh trên từng báo cáo tài chính cũng như là phân tích những mối liên hệ giữa các chỉ tiêu phản ánh ở các báo cáo trong hệ thống báo cáo tài chính

Phân tích kế toán qua phân tích nội dung và cách thức ghi nhận kế toán rồi mới đi sâu vào phân tích theo nội dung phản ánh trên từng báo cáo tài chính

Tiếp cận theo bảng cân đối kế toán (CĐKT)

Phân tích kế toán: Phân tích nội dung và cách thức ghi nhận các chỉ tiêu cơ bản thuộc hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính, phân tích ảnh hưởng của các chính sách kế toán đến việc ghi nhận các chỉ tiêu

Phân tích tài chính học kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất tphcm

 • Đánh giá khái quát tình hình tài chính
 • Phân tích cấu trúc tài chính
 • Phân tích tình hình và khả năng thanh toán
 • Phân tích cân bằng tài chính
 • Phân tích giá trị doanh nghiệp
 • Phân tích đòn bẩy tài chính
 • Phân tích rủi ro tài chính

Tiếp cận theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Phân tích kế toán: Phân tích nội dung và cách thức ghi nhận các chỉ tiêu cơ bản thuộc hoạt động kinh doanh, phân tích ảnh hưởng của các chính sách kế toán đến việc ghi nhận các chỉ tiêu

Phân tích tài chính

 • Phân tích doanh thu
 • Phân tích chi phí
 • Phân tích lợi nhuận
 • Phân tích thu nhập khác

Xem thêm bài viết: Phân tích những yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính

Tiếp cận theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Phân tích kế toán: Phân tích nội dung và cách thức ghi nhận các chỉ tiêu thuộc hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính,

Phân tích tài chính

 • Đánh giá khái quát tình hình biến động dòng tiền
 • Phân tích dòng tiền vào
 • Phân tích dòng tiền ra
 • Phân tích cơ cấu dòng tiền thuần
 • Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến dòng tiền
 • Phân tích mối quan hệ giữa dòng tiền ra vào, giữa dòng tiền với tình hình tài chính

Tiếp cận theo thuyết minh báo cáo tài chính

Phân tích kế toán: Phân tích nội dung và cách thức ghi nhận các chỉ tiêu cơ bản thuộc các hoạt động,

Phân tích tài chính: Phân tích chi tiết một số chỉ tiêu học kế toán thuế chuyên sâu

Phương pháp tiếp cận báo cáo tài chính

Tiếp cận báo cáo tài chính theo các nhóm chỉ tiêu khái quát

Khả năng thanh toán:

Cho biết được mức độ đáp ứng các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp. Qua đó có thể dự báo được rủi ro tài chính cũng như khả năng có thể phá sản của doanh nghiệp đó kỹ năng trả lời phỏng vấn xin việc

Ở nhóm này bao gồm một số chỉ tiêu phổ biến

 • Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
 • Hệ số khả năng thanh toán nhanh
 • Hệ số khả năng thanh toán tức thời
 • Hệ số khả năng thanh khoản của dòng tiền học kế toán thực hành

Cấu trúc tài chính

Nhóm chỉ tiêu này cho biết về cơ ấy tài sản, cơ cấu nguồn vốn và các mối quan hệ giữa tài sản với nguồn vốn.

Qua đó người sử dụng thông tin có thể nhận biết được khóa học kế toán tổng hợp tại tphcm

 • Chính sách huy động vốn
 • Chính sách sử dụng vốn
 • Mức độ độc lập tài chính
 • Sự phù hợp với cơ cấu tài sản đầu tư

Nhóm này bao gồm các chỉ tiêu

 • Hệ số nợ địa chỉ học kế toán tổng hợp
 • Hệ số tài trợ
 • Tỉ trọng tài sản ngắn hạn chiếm trong tổng tài sản
 • Tỉ trọng tài sản dài hạn chiếm trong tổng tài sản
 • Đòn bẩy tài chính

Năng lực hoạt động

Được sử dụng để đánh giá chất lượng quản lý và sử dụng tài sản, nguồn vốn, công nợ của doanh nghiệp

Nhóm này bao gồm các chỉ tiêu phản ánh khóa học xuất nhập khẩu tại tphcm

 • Tốc độ luân chuyển: Số lần luân chuyển tài sản, số lần luân chuyển tái sản ngắn hạn, số lần luân chuyển tài sản dài hạn, số lần luân chuyển tài sản cố định, số lần luân chuyển vốn chủ sở hữu, số lần luân chuyển hàng tồn kho,…
 • Tốc độ phản ánh thanh toán: Số lần thu hồi tiền hàng, số lần thanh toán tiền hàng

Khả năng sinh lời

Được sử dụng để đo lường khả năng tạo lợi nhuận của tài sản, nguồn vốn doanh thu.

Nhóm chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Bao gồm các chỉ tiêu học kế toán thực hành ở đâu

 • Sức sinh lợi của doanh thu (ROS)
 • Sức sinh lợi của tài sản (ROA)
 • Sức sinh lợi của vốn chủ sở hữu (ROE)
 • Sức sinh lợi của vốn đầu tư (ROIC)
 • Sức sinh lợi của vốn dài hạn (ROCE)

Xem thêm: Hướng dẫn đọc báo cáo tài chính chứng khoán

Giá trị thị trường

Cho biết giá cổ phiếu, lợi nhuận, dòng tiền, giá trị sổ sách của doanh nghiệp, thể hiện được tiềm năng phát triển trong tương lai

Qua đó một doanh nghiệp có khả năng thanh toán, năng lực hoạt động và khả năng sinh lợi tốt thì giá trị thị trường sẽ cao và ngược lại

Bao gồm các chỉ tiêu

 • Hệ số giá thị trường so với lợi nhuận cổ phiếu(P/E)
 • Hệ số giá thị trường so với giá trị sổ sách (P/B)
 • Lãi sơ bản trên cổ phiếu (EPS)

Tốc độ tăng trưởng

Cho biết tình hình, xu hướng và nhịp điệu tăng trưởng của doanh nghiệp trên các mặt chủ yếu như doanh thu, lợi nhuận học kế toán ở đâu tốt nhất tphcm

Khi sử dụng các thông tin này giúp người sử dụng có thể đánh giá được mức độ bền vững trong tăng trưởng của doanh nghiệp

Bao gồm các chỉ tiêu:

 • Tốc độ tăng trưởng doanh thu
 • Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận
 • Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận giữ lại
 • Tốc độ tăng trưởng bền vững

Việc tiếp cận những nhóm chỉ tiêu này khá hữu ích đối với các nhà quản lý

Các chỉ tiêu này khá đơn giản dễ tính toán

Khi sử dụng kết hợp các chỉ tiêu với nhau các nhà quản lý có thể đánh giá khái quát được tình hình và thực trạng tài chính của doanh nghiệp một cách khá chính xác học nguyên lý kế toán ở đâu tốt

Hạn chế của cách tiếp cận này là không đi sâu vào phân tích từng mặt biểu hiện khác nhau trong toàn cảnh bức tranh tài chính của doanh nghiệp nên những thông tin mà nó cung cấp không đầy đủ đối với các đối tượng sử dụng

Khó có thể nắm bắt được kết quả cụ thể cùng những nguyên nhân và các nhân tố tác động tới kết quả hoạt động do vậy khó để tìm ra giải pháp hữu hiệu để cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động

Tiếp cạn teo từng chuyên đề

Cung cấp cho người sử dụng các thông tin đầy đủ về một hay một số khía cạnh mà họ đang quan tâm

Khi tiếp cận theo cách này các nhà phân tích không chỉ sử dụng dữ liệu trên một báo cáo tài chính riêng biệt mà sử dụng thông tin trên các báo cáo tài chính có liên qua tới chuyên đề phân tích nên học kế toán thực hành ở đâu

Đánh giá khái quát tình hình tài chính

 • Huy động vốn
 • Độc lập tài chính
 • Khả năng thanh toán
 • Khả năng sinh lợi
 • Tốc độ tăng trưởng

Phân tích cấu trúc tài chính

 • Cơ cấu tài sản
 • Cơ cấu nguồn vốn
 • Mối quan hệ giữa tài sản với nguồn vốn

Phân tích tình hình thanh toán

 • Đánh giá khái quát
 • Xu hướng và nhịp điệu tăng trưởng
 • Nợ phải thu
 • Nợ phải trả
 • Tốc độ thanh toán hoc xuat nhap khau o tphcm
Phân tích rủi ro tài chính
 • Rủi ro sử dụng đòn bẩy tài chính
 • Rủi ro về khả năng thanh toán
 • Rủi ro thu hồi nợ
 • Rủi ro tỷ giá
 • Rủi ro dòng tiền
 • Rủi ro về hiệu quả kinh doanh
 • Rủi ro hiệu năng hoạt động
 • Rủi ro phá sản
Phân tích cân bằng tài chính
 • Theo mức độ an toàn của nguồn tài trợ
 • Theo mức độ ổn định của nguồn tài trợ

Phân tích kết quả kinh doanh

 • Doanh thu
 • Tổng thu nhập
 • Lợi nhuận

Phân tích khả năng sinh lợi

 • Tài sản
 • Vốn chủ sở hữu
 • Chi phí
 • Bộ phận
 • Điều kiện cần thiết để nâng cao khả năng sinh lợi
 • Từ phía nhà đầu tư

Phân tích dòng tiền

 • Đánh giá khái quát
 • Xu hướng và nhịp điệu tăng trưởng
 • Cơ cấu dòng tiền thuần
 • Dòng tiền vào
 • Dòng tiền ra phân tích báo cáo tài chính
 • Mối quan hệ dòng tiền vào với dòng tiền ra
 • Nhân tố ảnh hưởng tới dòng tiền
 • Mối quan hệ giữa dòng tiền với tình hình tài chính

Định giá doanh nghiệp

 • Căn cứ vào bảng cân đối kế toán
 • Căn cứ vào kết quả kiểm kê và đánh giá lại
 • Căn cứ vào chiết khấu dòng tiền
 • Căn cứ vào chiết khấu dòng lợi nhuận thặng dư
 • Căn cứ vào cơ sở so sánh giá thị trường

Dự báo các chỉ tiêu tài chính

Cách tiếp cận này các nhà phân tích tiến hành công việc phân tích kế toán nhằm chuẩn bị cơ sở dữ liệu tin cậy, phục vụ cho nội dung phân tích tài chính

Cách thức tiếp cận theo chuyên đề được vận dụng phổ biến trong phân tích báo cáo tài chính

Hãy tham gia ngay khóa học kế toán tổng hợp để được đội ngũ kế toán trưởng hướng dẫn cách làm báo cáo tài chính doanh nghiệp.

khóa học logistics

Phân tích tài chính
Tác giả Phân tích tài chính Admin
Bài viết trước Phân tích đòn bẩy tài chính trong doanh nghiệp

Phân tích đòn bẩy tài chính trong doanh nghiệp

Bài viết tiếp theo

Tỷ Lệ Thanh Toán Nhanh (Quick Ratio) Là Gì? Công Thức Tính Và Ý Nghĩa

Tỷ Lệ Thanh Toán Nhanh (Quick Ratio) Là Gì? Công Thức Tính Và Ý Nghĩa
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo