Ảnh hưởng của sự thay đổi tỷ giá hối đoái

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 07/01/2019 14 phút đọc

Chênh lệch tỷ giá hối đoái là khoản chênh lệch từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đối của cùng một số lượng ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ kế toán theo các tỷ giá hối đoái khác nhau. khóa học xây dựng thương hiệu tuyển dụng

Với các DN phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ hoặc có các hoạt động ở nước ngoài, toàn bộ các giao dịch bằng ngoại tệ và các BCTC của các hoạt động ở nước ngoài phải được chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ kê toán của DN báo cáo.

>>>Bài viết hay: khoá học phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Công việc này bao gồm: ghi nhận ban đầu và báo cái tại ngày lập BCĐKT; ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái; chuyển đổi BCTC của các hoạt động ở nước ngoài làm cơ sở ghi sổ kê toán, lập và trình bày BCTC.

Để được coi là giao dịch bằng ngoại tệ phải là dịch được xác định bằng ngoại tệ hoặc yêu cầu thanh toán bằng ngoại tệ. Giao dịch bằng ngoại tệ trong một DN phát sinh khi DN:

- Mua bán sản phẩm, hàng hoá , dịch vụ mà giá cả được xác định bằng ngoại tệ;

- Vay hoặc cho vay các khoản tiền mà số phải trả hoặc phải thu được xác định bằng ngoại tệ;

- Trở thành một đối tác ( một bên) của một hợp đồng ngoại hối chưa được thực hiện;

Mua hoặc thanh lý các tài sản; phát sinh hoặc thanh toán các khoản nợ xác định bằng ngoại tệ;

- Các khoản đặt cọc, ký cược, ký quỹ bằng tiền hoặc tương đương tiền bằng ngoại tệ được quyền nhận lại; các khoản nhận đặt cọc, ký cược, ký quỹ bằng tiền hoặc tương đương tiền bằng ngoại tệ phải trả.

- Các khoản đi vay, cho vay hoặc tiền gửi bằng ngoại tệ; học xuất nhập khẩu

- Dùng một loại tiền tệ này để mua, bán hoặc đổi lấy một loại tiền tệ khác.

Ảnh hưởng của sự thay đổi tỷ giá hối đoái

Đối với BCTC tại ngày lập BCĐKT, các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ phải được báo cáo theo tỷ giá hối đoái cuối kỳ; còn các khoản mục chi phí tiền tệ có gốc ngoại tệ phải được phải được báo cáo theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch trên cơ sở giá trị hợp lý. Khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái do việc đánh giá lại số dư cuối kỳ sau khi bù trừ chênh lệch tăng và chênh lệch giảm, số chênh lệch còn lại được hạch toán vào doanh thu HĐTC hoặc chi phí tài chính trong kỳ. Khoản lãi do chênh lệch tỷ giá hối đoái ( nếu có) mặc dù được ghi tăng doanh thu hoạt động tài chính nhưng DN không được chia lợi nhuận hoặc trả cổ tức trên khoản lãi này.

Khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái của các giao dịch bằng ngoại tệ phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng để hình thành TSCĐ của DN mới thành lập, chưa đi vào hoạt động và khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính được phản ánh luỹ kế, riêng biệt trên BCĐKT. Khi TSCĐ hoàn thành đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng, khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng được phân bổ dần vào doanh thu HĐTC hoặc chi phí taiif chính, thòi gian phân bổ quá 5 năm kể từ khi công trình đưa vào hoạt động. nên học kế toán thực hành ở đâu

Khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái thời kỳ DN đang HĐKD, kể cả việc đầu tư xây dựng để hình thành TSCĐ của DN đang hoạt động sẽ được hạch toán vào doanh thu HĐTC hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính. Tương tự, khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong thời kỳ giải thể, thanh lý DN sẽ được hạch toán vào thu nhập thanh lý hoặc chi phí thanh lý DN.

Việc chuyển đổi các BCTC của các hoạt động ở nước ngoài không thể tách rời các hoạt động của DN báo cáo được tiến hành theo từng khoản mục trong BCTC tương tự như giao dịch của hoạt động ở nước ngoài được thực hiện bởi DN báo cáo. Nguyên giá và khấu hao TSCĐ được quy đổi theo tỷ giá tại ngày mua tài sản. Nếu tài sản tính theo giá trị hợp lý thì sử dụng tỷ giá tại ngày xác định giá trị hợp lý. Trị giá HTK được quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm xác định giá HTK. Khoản có thể thu hồi hoặc giá trị có thể thực hiện của một tài sản được chuyển nhượng đổi theo tỷ giá thực tế tại thời điểm các khoản này được xác định.

Tất cả các khoản chênh lệch hối đoái khi chuyển đổi BCTC của cơ sở ở nước ngoài sang đơn vị tiền tệ kế toán DN Việt Nam để tổng hợp vào BCTC của DN báo cáo được phản ánh luỹ kế, riêng biệt trên BCĐKT như là VCSH của DN báo cáo mà không được ghi nhận là doanh thu hay chi phí trong kỳ cho đến khi thanh lý khoản đầu tư thuần đó. hoc ke toan truong o tphcm

Việc hợp nhất BCTC của cơ sở ở nước ngoài vào BCTC của DN báo cáo phải tuân theo các thủ tục hợp nhất thông thường, chẳng hạn như loại bỏ số các số dư trong tập đoàn và các nghiệp vụ với các công ty trong tập đoàn của một công ty con trừ khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do hợp nhất BCTC của các cơ sở ở nước ngoài nói trên. Ngày lập BCTC ở nước ngoài phải phù hợp với ngày lập BCTC của DN báo cái. Trong trường hợp không thể lập được BCTC cùng ngày, cho phép tổng hợp BCTC có ngày khác biệt không quá 3 tháng. Trường hợp này, tài sản và nợ phải trả của cơ sở ở nước ngoài được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày lập BCĐKT của cơ sở ở nước ngoài. Khi có sự thay đổi lớn về tỷ giá tại ngày lập BCTC của cơ sở ở nước ngoài so với ngày lập BCTC của DN báo cáo phải có sự điều chỉnh thích hợp từ ngày đó cho đến ngày lập BCĐKT của DN báo cáo. học kế toán

Trong BCTC của mình, DN báo cáo phải trình bày rõ những điểm sau liên quan đến thay đổi tỷ giá hối đoái:

- Khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái đã được ghi nhận trong lãi hoặc lỗ thuần trong kỳ;

- Chênh lệch tỷ giá hối đoái thuần do chuyển đối BCTC của cơ sở ở nước ngoài như một phần riêng biệt của VCSH, bao gồm cả khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái đầu kỳ và cuối kỳ;

- Sử dụng đơn vị tiền tệ báo cáo khác với đồng tiền của nước sở tại mà DN đang hoạt động, DN phải trình bày rõ lý do, kể cả khi thay đổi đơn vị tiền tệ báo cáo; khóa học hành chính nhân sự tại tphcm

- Bản chất, lý do, ảnh hưởng của sự thay đồi trong việc phân loại hoạt động ở nước ngoài có ảnh hưởng lớn đến DN báo cáo và những tác động đến lãi, lỗ thuần của kỳ trước có ảnh hưởng trong việc phân loại diễn ra ở đầu kỳ gần nhất;

- Phương pháp được lựa chọn để chuyển đổi các điều chỉnh về giá trị lợi thế thương mại và giá trị hơp lý phát sinh trong việc mưa cơ sở ở nước ngoài.

>>Xem thêm: Các chỉ số quan trọng trong phân tích BCTC

học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Các chỉ số quan trọng trong phân tích BCTC

Các chỉ số quan trọng trong phân tích BCTC

Bài viết tiếp theo

Cách Đánh Giá Lợi Nhuận Và Rủi Ro Của Một Quỹ Đầu Tư

Cách Đánh Giá Lợi Nhuận Và Rủi Ro Của Một Quỹ Đầu Tư
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo