Phân tích dòng tiền vào trong doanh nghiệp

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 24/01/2019 10 phút đọc

Phân tích dòng tiền vào trong doanh nghiệp

Dòng tiền vào từ các hoạt động mà DN tiến hành cho biết khả năng tạo tiền của DN. Thông qua việc xem xét cả về quy mô, tốc độ, cơ cấu và xu hướng biến động của dòng tiền vào, người sử dụng thông tin có thể nắm được khả năng tạo tiền của DN. Phân tích dòng tiền vào sẽ cung cấp cho người sử dụng thông tin biết được lượng tiền và tương đương tiền của DN trong kỳ được tạo ra chủ yếu từ hoạt đồng nào, có ổn định và bền vững không. Qua đó, đánh giá được năng lực tài chính khả năng của DN trong việc tạo ra các dòng tiền trong quá trình hoạt đồng.

>>>>Xem thêm: Phân tích tốc độ luân chuyển của tài sản ngắn hạn

Phân tích dòng tiền vào được thực hiện bằng cách tính ra và so sánh tình hình biến động quy mô, tốc độ tăng trưởng và tỷ trọng của dòng tiền vào của DN giữa kỳ phân tích với kỳ gốc. Trên cơ sở xem xét tình hình biến động cả về quy mô, tốc độ và tỷ trọng dòng tiền vào của từng hoạt động, kết hợp với tình hình cụ thể vè từng khoản tiền thu vào DN, các đối tượng quan tâm đến dòng tiền của DN sẽ xác định được khả năng tạo tiền cũng như xu hướng biến động của dòng tiền và dự baos dòng tiền lưu chuyển thuần trong tương lai.

%E1%BA%A3nh-1-2

Nếu tỷ trọng dòng tiền vào từ HĐKD cao sẽ cho thấy lượng tiền được tạo ra chủ yếu từ HĐKD thông qua việc tiêu thụ nhiều hàng hoá, thu được từ khách hàng,…Đây là dấu hiệu khả quan cho thấy khả năng tạo tiền từ HĐKD của DN là cáo và DN có điều kiện để đảm bảo cho khả năng thanh toán của mình. Trường hợp tỷ trọng tiền vào từ HĐĐT cao chứng tỏ DN đã thu hồi các khoản đầu tư về chứng khoán, thu lãi từ hoạt động đầu tu, nhượng bán TSCĐ,…Trong trường hợp này cần đi sâu xem xét cụ thể, nếu tăng từ hoạt động đầu tư là dấu hiệu khả quan. Ngược lại, nếu tiền tăng từ hoạt động đầu tư là do DN thu hồi từ các khoản đầu tư tài chính gốc hoặc thu nhượng bán TSCĐ lại là dấu hiệu cho thấy có thể DN đang gặp khó khăn trong thanh toán hoặc do thiếu vốn, buộc phải thu hẹp năng lực hoạt động hay thu hẹp phạm vi đầu tư. khóa học trưởng phòng hành chính nhân sự

Tương tự, nếu dòng tiền vào từ HĐTC chủ yếu thông qua phát hành cổ phiếu hay nhận vốn góp của chủ sở hữu hoặc đi vay ngắn hạn, vay dài hạn,..lại cho thấy DN đã huy động tiền từ các chủ sở hữu hay từ bên ngoài nhiều hơn.

Tóm lại, phân tích dòng tiền và của DN cho thấy sức mạnh tài chính của DN. An ninh tài chính và tình hình tài chính của DN là khả quan khi và chỉ khi dòng tiền vào trong kỳ của DN chủ yếu tạo ra từ hoạt động kinh doanh và ngược lại; nếu dòng tiền vào trong kỳ chủ yếu được tạo ra không phải bởi hoạt động kinh doanh của DN mà từ hoạt động đầu tư hay hoạt động tài chính, DN sẽ gặp nhiều khó khăn trong thanh toán và rủi ro trong kinh doanh. học kế toán online

Để thuận tiện cho việc phân tích dòng tiền vào, khi phân tích, có thể lập bảng theo mẫu sau:

b%E1%BA%A3ng-1

Dữ liệu thu thập để phục vụ cho quá trình phân tích chủ yếu được thu thập từ BCLCTT. Cụ thể:

- Dòng tiền vào từ hoạt động kinh doanh: khóa học quản trị nhân sự

Đối với DN lập BCLCTT theo phương pháp gián tiếp, chỉ tiêu này xác định bằng cách cộng các chỉ tiêu có mã số 01 “Lợi nhuận trươc thuế” (nếu lãi), mã số 02 “khấu hao TSCĐ và BĐS đầu tư” , mã số 03 “các khoản dự phòng”, mã số 04 “Lãi /lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ”, mã sỗ 05, mã số 07, mã số 09, mã số 10, mã số 11, mã số 12, mã số 13, mã số 16.

Đối với DN lập BCLCTT theo phương pháp trực tiếp, chỉ tiêu này được tính bằng cách cộng chỉ tiêu có mã số 01 “Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác” với chỉ tiêu có mã số 06 “Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh”. dạy kế toán online

- Dòng tiền vào hoạt đồng đầu tư:

Chỉ tiêu này được xác định bằng cách cộng các chỉ tiêu có mã số 22, mã só 24, mã số 26, mã số 27

- Dòng tiền vào từ HĐTC:

Chỉ tiêu này được xác định bằng cách cộng chỉ tiêu có mã số 31 “Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu”, với chỉ tiêu có mã số 33 “Tiền thu từ đi vay”.

>>>Bài viết hay: khoá học phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Phân tích tốc độ luân chuyển của tài sản ngắn hạn

Phân tích tốc độ luân chuyển của tài sản ngắn hạn

Bài viết tiếp theo

khóa học hộ kinh doanh cá thể

khóa học hộ kinh doanh cá thể
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo