Hệ thống báo cáo tài chính của đơn vị sự nghiệp có thu

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 21/02/2020 12 phút đọc

Đơn vị sự nghiệp có thu là những đơn vị thường tự chủ tài chính trong nền kinh tế thị trường, nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ do các cơ quan thẩm quyền giao phó. Dưới đây Phân tích tài chính sẽ thông tin đến các bạn hệ thống báo cáo tài chính của đơn vị sự nghiệp có thu này. báo cáo thuế

Có thể bạn quan tâm: Học kế toán ở đâu tốt nhất tại Hà Nội và TPHCM?

Hệ thống báo cáo tài chính của đơn vị sự nghiệp có thu

- Báo cáo tài chính là phương tiện chính để truyền tải thông tin tài chính tới những người ở bên ngoài đơn vị, phản ánh tình hình tài chính sau một năm hoạt động

- Theo hệ thống kế toán Việt Nam, báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp về tình hình tài sản, nguồn vốn, nguồn kinh phí, công nợ cũng như các quan hệ tài chính và kết quả hoạt động của đơn vị sau một kỳ nhất định. khóa học nghiệp vụ xuất nhập khẩu tphcm

- Yêu cầu đối với việc lập báo cáo tài chính, quyết toán ngân sách phải đảm bảo sự trung thực, khách quan, đầy đủ, kịp thời, phản ánh đúng tình hình tài sản, thu, chi và sử dụng các nguồn kinh phí

- Việc lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách phải căn cứ vào số liệu sau khi khóa sổ kế toán. Báo cáo phải được lập đúng nội dung, phương pháp và trình bày nhất quán giữa các kỳ.

- Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách phải được người lập, kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu trước khi nộp hoặc công khai.

Theo quyết định số 19/QĐ/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 về việc ban hành chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp, hệ thống báo cáo tài chính gồm: báo cáo thuế là gì

  • Bảng cân đối tài khoản
  • Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng
  • Báo cáo thu – chi hoạt động sự nghiệp
  • Báo cáo tăng giảm tài sản cố định học về xuất nhập khẩu online

Ngoài ra, theo yêu cầu của từng đơn vị, từng ngành quản lý theo ngành dọc, có thể quy định phải lập thêm một số báo cáo chi tiết

Bảng cân đối tài khoản

Đây là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh khái quát tình hình kinh phí và sử dụng kinh phí, tình hình tài sản và nguồn hình thành tài sản, kết quả hoạt động sự nghiệp của đơn vị trong kỳ báo cáo và từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo.

Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng

Đây là báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh khái quát tình hình tiếp nhận và sử dụng các nguồn kinh phí (bao gồm các khoản thu tại đơn vị và phần kinh phí được ngân sách nhà nước cấp) và số thực chi cho từng loại hoạt động theo từng nguồn kinh phí, đề nghị quyết toán airway bill là gì

Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động

Đây là phụ biểu bắt buộc của báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng.

Phụ biểu này được lập để phản ánh chi tiết kinh phí hoạt động đã sử dụng đề nghị quyết toán theo từng nội dung chi, theo Loại, Khoản, Nhóm mục chi của Mục lục Ngân sách nhà nước và theo nội dung loại kinh phí (thường xuyên, không thường xuyên) và nguồn kinh phí (NSNN, nguồn khác)

Báo cáo thu, chi hoạt động sự nghiệp

Đây là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình và kết quả hoạt động sự nghiệp, sản xuất kinh doanh trong một kỳ kế toán của đơn vị, chi tiết theo từng hoạt động sự nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và tình hình phân phối kết quả kinh doanh đó.

Thuyết minh báo cáo tài chính

Đây là một bộ phận hợp thành của hệ thống báo cáo tài chính được lập để giải thích và bổ sung thông tin về tình hình thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của đơn vị, tình hình chấp hành các quy định tài chính về thu, chi Ngân sách, tình hình tiếp nhận và sử dụng viện trợ các nguồn kinh phí mà các báo cáo tài chính khác không thể trình bày rõ ràng và chi tiết được

Tóm lại, báo cáo tài chính hệ thống sổ kế toán là phương tiện trình bày tổng quát và chi tiết tình hình tài chính của đơn vị sự nghiệp có thu phục vụ cho quá trình phân tích, đánh giá tình hình tài chính đáp ứng nhu cầu của các đối tượng quan tâm

Trên đây là hệ thống báo cáo tài chính của đơn vị sự nghiệp có thu. Các bạn có thể xem thêm bài viết Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp để so sánh được sự khác biệt về báo cáo tài chính của đơn vị đặc thù này

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Cách sử dụng đòn bẩy tài chính hiệu quả nhất

Cách sử dụng đòn bẩy tài chính hiệu quả nhất

Bài viết tiếp theo

Cách Đánh Giá Lợi Nhuận Và Rủi Ro Của Một Quỹ Đầu Tư

Cách Đánh Giá Lợi Nhuận Và Rủi Ro Của Một Quỹ Đầu Tư
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo