Phân tích tình hình tăng trưởng Công ty Cổ phần

Biên tập viên Tác giả Biên tập viên 31/03/2021 12 phút đọc

Phân tích tình hình tăng trưởng là đánh giá khả năng phát triển của CTCP trong quá khứ, hiện tại và dự báo tương lai.

Tăng trưởng của CTCP là vấn đề quan tâm của của các nhà quản lý, đặc biệt là nhà quản trị các CTCP, chủ sở hữu CTCP và các nhà đầu tư. Khi CTCP có tăng trưởng thì uy tín của CTCP tăng lên. Phân tích tình hình tăng trưởng giúp cho nhà quản trị CTCP, chủ sở hữu CTCP và các nhà quản lý khác biết được CTCP có tăng trưởng hay không? tăng trưởng như thế nào? Cùng theo dõi hướng dẫn phân tích tình hình tăng trưởng CTCP trong bài viết dưới đây của Phân tích tài chính

Xem thêm: Phân tích khả năng tạo tiền và tình hình lưu chuyển tiền tệ

Những chỉ tiêu phân tích tình hình tăng trưởng của Công ty Cổ phần

Khi phân tích tình hình tăng trưởng CTCP, người ta thường sử dụng các chỉ tiêu sau:

Tăng trưởng về tổng tài sản=(Tài sản cuối kỳ - Tài sản đầu kỳ)/ Tài sản đầu kỳ
Tăng trưởng về vốn chủ sở hữu=(VCSH cuối kỳ - VCSH đầu kỳ)/ VCSH đầu kỳ
Tăng trưởng về DTT=(DTT kỳ này – DTT kỳ trước)/ DTT kỳ trước
Tăng trưởng về lợi nhuận ròng=(LN sau thuế kỳ này – LN sau thuế kỳ trước)/ LN sau thuế kỳ trước
Tăng trưởng về dòng tiền thuần=(LCTT kỳ này – LCTT kỳ trước)/ Lưu chuyển tiền thuần kỳ trước
Tăng trưởng về thu nhập 1CP thường=(Thu nhập 1CP kỳ này – Thu nhập 1CP kỳ trước)/ Thu nhập 1CP kỳ trước
Tăng trưởng về giá trị sổ sách của CP thường=

 

Giá trị sổ sách cuối kỳ – giá trị số sách Đ.kỳ)/ Giá trị sổ sách đầu kỳ học kế toán tổng hợp

Phân tích tình hình tăng trưởng CTCP

Cơ sở số liệu tính toán các chỉ tiêu dựa vào số liệu báo cáo tài chính CTCP.

Khi trị số chỉ tiêu lớn hơn 0 thì CTCP đang phát triển và ngược lại, trị số chỉ tiêu nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì CTCP đang rơi vào trạng thái không phát triển.

Ngoài các chỉ tiêu trên, khi phân tích tình tình hình tăng trưởng của CTCP thì vấn đề cần đặc biệt quan tâm là việc tăng trưởng từ nội lực của công ty. Cơ sở để đánh giá việc tăng trưởng từ nội lực là căn cứ vào chỉ tiêu: tăng trưởng bền vững.

Tăng trưởng bền vững = Lợi nhuận giữ lại/ VCSH đầu kỳ

= (LN giữ lại/ LN sau thuế) x (LN sau thuế/ DTT) x (DTT/ VKD) x (VKD/ VCSH)

Tăng trưởng bền vững = (LN giữ lại/ LN sau thuế) x(LN sau thuế/ DTT) x(DTT/ VKD) x(VKD/ VCSH)
(1)(2)(3)(4)

Trong đó:

(1) là hệ số lợi nhuận giữ lại (chính sách phân phối lợi nhuận);

(2) là tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu;

(3) là hiệu suất sử dụng vốn; học xuất nhập khẩu online

(4) là hệ số VKD trên VCSH (chính sách huy động vốn).

Quy trình thực hiện phân tích: Thu thập dữ liệu, xác định chỉ tiêu phân tích, so sánh các chỉ tiêu giữa kỳ phân tích với kỳ gốc hoặc so với chỉ tiêu trung bình ngành (nếu có) để đánh giá tình hình tăng trưởng của CTCP. Vận dụng mô hình phân tích Dupont để làm rõ sự tác động của các chính sách tài chính và hiệu quả kinh doanh tác động đến tăng trưởng bền vững của CTCP. học quản trị nhân sự

Ngoài các chỉ tiêu tăng trưởng trên, để cung cấp thông tin cho các chủ thể quản lý về tình hình tăng trưởng của CTCP toàn diện hơn thì có thể bổ sung các chỉ tiêu tăng trưởng về khả năng sinh lời.

Cùng với việc phân tích tình hình tăng trưởng, các CTCP cần tiến hành phân tích việc bảo toàn vốn cổ phần nhằm giúp cho các nhà quản trị CTCP, các chủ sở hữu CTCP thấy được tình hình phát triển, bảo toàn của vốn cổ phần. Đặc biệt trong trường hợp VCSH tăng trưởng âm thì việc phân tích phát triển, bảo toàn của vốn cổ phần có ý nghĩa rất quan trọng.

Xem thêm các bài viết:

Biên tập viên
Tác giả Biên tập viên Admin
Bài viết trước Hướng dẫn phân tích hiệu quả kinh doanh

Hướng dẫn phân tích hiệu quả kinh doanh

Bài viết tiếp theo

Cách Đánh Giá Lợi Nhuận Và Rủi Ro Của Một Quỹ Đầu Tư

Cách Đánh Giá Lợi Nhuận Và Rủi Ro Của Một Quỹ Đầu Tư
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo