Phân tích khả năng thanh toán theo thời gian

Phân tích khả năng thanh toán theo thời gian

Phân tích khả năng thanh toán theo thời gian nhằm mục đích cung cấp cho người sử dụng thông tin nắm được năng lực thanh toán trước mắt và năng lực thanh toán lâu dài của DN. Trường hợp DN không bảo đảm khả năng thanh toán, người sử dụng thông tin phải tìm kế sách để huy động nguồn tài chính kịp thời bảo đảm cho việc thanh toán. Khả năng thanh toán theo thời gian của DN được bảo đảm khi năng lực tài chính của DN đủ để đáp ứng các khoản nợ phải trả tương ứng trong khoảng thời gian đó.

>>>Bài viết được xem nhiều: khoá học phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Phân tích khả năng thanh toán theo thời gian của DN được thực hiện bằng cách xem xét, đối chiếu giữa một bên là các khoản có thể sử dụng  để thanh toán với một bên là các khoản phải thanh toán; trong đó, năng lực tài chính sử dụng để thanh toán bao gồm bộ phận giá trị tài sản hiện có tại thời điểm xem xét và bộ phận tài sản DN sẽ thu được trong tương lai, kể cả bộ phận tài sản hình thành thông qua quá trình thanh toán. Các bộ phận tài sản này đều được xem xét theo khả năng chuyển đổi thành tiền, tức là xét tới khả năng đáp ứng thực sự đối với các khoản nợ phải trả.

Việc xem xét, đối chiếu này được tiến hành cho cả khoảng thời gian nghiên cứu cũng như từng giai đoạn tuỳ thuộc vào nhu cầu thông tin của quản lý và lĩnh vực kinh doanh và được biểu hiện thông qua chỉ tiêu “Hệ số khả năng thanh toán theo thời gian” sau đây:

 

 

 

 

Chỉ tiêu trên được tính cho cả thời kỳ hoặc thời gian trước mắt(thanh toán ngay, thanh toán trong tháng tới, quý tới,…) hay thời gian lâu dài (thanh toán trong năm tới, 2 năm tới,…) khóa học nhân sự

Do năng lực tài chính phản ánh các tài khoản có thể sử dụng để thanh toán được xác định theo khả năng chuyển đổi thành tiền hiện tại và tương lai nên trong trường hợp trị số của chi tiêu “Hệ số khả năng thanh toán theo thời gian” lớn  hơn hoặc bằng một, cho thấy DN bảo đảm và  có thừa khả năng thanh toán trong khoảng thời gian đó và ngược lại; khi trị số của chỉ tiêu này nhỏ hơn hoặc bằng 1, DN càng mất dần khả năng thanh toán. Khi “Hệ số khả năng thanh toán theo thời gian” bằng không, DN mất khả năng thanh toán hoàn toàn và nguy cơ phá sản là chắc chắn nếu như doanh nghiệp không sớm tìm các giải pháp tài chính thích hợp để đảm bảo thanh toán các khoản nợ đến hạn, nợ quá hạn thanh toán trong thời gian 3 tháng tính từ ngày đáo hạn. khóa học trưởng phòng nhân sự tại tphcm

Phân tích khả năng thanh toán theo thời gian

Khi xác định các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán theo thời gian cần chú ý:

Phần năng lực tài chính thừa (phần chênh lệch giữa các khoản có thể sử dụng để thanh toán so với các khoản phải thanh toán) của gian đoạn trước được cộng dồn giai đoạn sau để tính toán chỉ tiêu “Hệ số khả năng thanh toán theo thời gian” (tuần chuyển qua tháng, tháng chuyển qua quý,..). Tuy nhiên, phần năng lực tài chính dư thừa của giai đoạn sau lại không được chuyển qua giai đoạn trước khi xây dựng chỉ tiêu này (tháng không được chuyển qua tuần, quý không được chuyển qua tháng,…) học chứng chỉ hành nghề kế toán ở đâu

Nhằm phục vụ cho việc phân tích khả năng thanh toán theo thời gian, bên cạnh việc sử dụng tài liệu trên BCĐKT, các nhà phân tích còn phải kết hợp sử dụng thông tin chi tiết trên BTMGCTC và các tài liệu kế toán chi tiết khác có liên quan (với phân tích nội bộ) để tiến hành phân loại, sắp xếp các khoản nợ phải trả ( nhu cầu thanh toán) và các khoản có thể sử dụng để thanh toán theo thời gian. Đối với nhu cầu thanh toán, các chỉ tiêu được sắp xếp theo mức độ khẩn trương của việc thanh toán như: các khoản thanh toán ngay, các khoản phải thanh toán trong thời gian tới. Đối với năng lực tài chính, các chỉ tiêu lại được xếp theo khả năng huy động như: các khoản có thể huy động ngay để thanh toán, các khoản có thể huy động để thanh toán trong thời gian tới,..

Để thuận tiện cho việc phân tích khả năng thanh toán theo thời gian, có thể lập bảng phân tích theo mẫu như sau:

>>>>Xem thêm: Phân tích tốc độ luân chuyển của tài sản ngắn hạn

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*